statut

Statut przyjęty 27.02.2024

 

I Postanowienia ogólne

1 Chorzowską Grupę Plastyczną „Krajcok’12", zwaną dalej Grupą, tworzy grono twórców nieprofesjonalnych.

1.1 W skład grupy wchodzić mogą tylko twórcy (artyści) nieprofesjonalni, amatorsko wykonujących prace.

1.2 Członek związany jest z Grupą na zasadzie dobrowolności.

1.3 Osobom organizującym utworzenie Grupy nadano status członków-założycieli.

2. Siedzibą Grupy jest Chorzowskie Centrum Kultury, zwane dalej ChCK.

3 Grupa działa, jako koło twórcze przy ChCK.

4 Obszarem działalności jest rzeczpospolita Polska.

5 Grupą kieruje Lider.

8 Zasady funkcjonowania Grupy określa „Regulamin".

9 Uchwały/Postanowienia podejmowane są przez członków Grupy zwykłą większością głosów. Szczegółowy sposób przeprowadzenia Uchwały/Postanowienia określa regulamin grupy.

 

II Zakres działalności

1 Grupa prowadzi działalność twórczą i wystawienniczą

1.1 Grupa lub jej poszczególni członkowie mogą podejmować wszelaką i różnorodną aktywność związaną z działalnością artystyczną np. prowadzić warsztaty. Aktywność taka powinna zostać skonsultowana z liderem grupy a w szczególnych przypadkach uzyskać zgodę większości członków grupy.

1.2 Grupa współpracuje z innymi grupami o zbliżonym profilu działalności oraz organizatorami wystaw (galerie).

2 Członkowie wykonują prace, w zakresie:

- malarstwa sztalugowego

- grafiki

- rzeźby

- fotografiki

3 Członkowie prezentuje swoje prace na wystawach:

- zbiorowych, organizowanych przez Grupę,

- indywidualnych (autorskich), o których powiadamia Grupę,

- zbiorowych organizowanych przez inne podmioty, w tym konkursy, festiwale, wystawy poplenerowe, imprezy okolicznościowe; udział w tych wystawach jest fakultatywny.

 

III Zasady przyjęcia i wykreślenia członkostwa

1 Kandydat zobowiązany jest przedstawić dorobek twórczy i przedstawić swoją osobę członkom grupy na specjalnie wyznaczoną na tę okazję okoliczność.

2 W sposób niejawny dla kandydata zostaje oceniony dorobek artystyczny.

3 Decyzja o przyjęciu kandydata lub jego odrzuceniu podjęta zostaje w formie głosowania.

4 O przyjęciu do grupy decyduje ilość głosów „za" jednak nie mniej niż 2/3 składu członków grupy na zebraniu.

5 O decyzji przyjęcia kandydata informuje Lider grupy.

6 Przyjęcie do Grupy następuje na podstawie złożonej przez kandydata deklaracji.

7 Wykreślenie członkostwa następuje na pisemną prośbę zainteresowanego.

8 Wygaszenie może także nastąpić na wniosek innego członka grupy w przypadku, jeśli wskazany we wniosku członek grupy nie wykazuje należytej aktywności w działalności Grupy, działa na jej niekorzyść lub nie opłaca składek członkowskich.

8.1 Osoba, która zgłasza wniosek o usunięcie członka z Grupy musi uczynić to osobiście, osoba usuwana ma prawo do obrony.

8.2 Określenie kryteriów dla sformułowania „niekorzyść Grupy" następować będzie każdorazowo w indywidualnym trybie.

8.3 Usunięcia z listy członków na podstawie wniosku, o którym mowa w pkt 8 decyduje ilość głosów „za" jednak nie mniej niż 2/3 składu członków grupy na zebraniu.

 

IV Zasady wyboru Lidera grupy i jego zastępcy

1. Wyboru Lidera dokonuje się na posiedzeniu spośród członków Grupy w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej 2/3 jej stanu liczebnego, zwykłą większością głosów.

2. Czas pełnienia funkcji jest nieokreślony.

3. Lider grupy ma prawo złożyć rezygnację z pełnienia funkcji na zwykłym zebraniu członków grupy.

3.1 Wybór nowego Lidera wśród członków grupy następuje na kolejnym zwołanym zebraniu członków grupy. Zebranie to zwołuje wyznaczony w dniu rezygnacji wyznaczony zastępca Lidera. Zasady wyboru nowego Lidera określa pkt 1.

4 W przypadku nienależytego sprawowania funkcji Lider grupy może zostać odwołany.

4.1 Nienależyte sprawowanie funkcji Lidera zostaje poddane pod dyskusję. Zaopiniowane.

4.2 Lider ma prawo do obrony swoich decyzji.

4.3 Odwołanie z funkcji Lidera następuje na spotkaniu grupy w obecności co najmniej 2/3 stanu liczebności grupy na głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

5 Na czas swojej nieobecności Lider wyznacza spośród członków Grupy zastępcę.

 

V Prawa i zobowiązania Lidera

1. Organizowanie bieżącej pracy Grupy.

1.1 Przygotowywanie, przedstawianie pomysłów na wydarzenia artystyczne, wystawy, konkursy plenery warsztaty.

1.2 Organizowanie podjętych przez grupę zdarzeń artystycznych.

1.3 Składanie na zebraniach bieżącej relacji ustnej z działalności Grupy.

1.4 Ustalanie terminarza Spotkań, wystaw, plenerów.

1.5 Sporządzanie dokumentów/protokołów i innych niezbędnych dokumentów potrzebnych w prowadzeniu grupy

1.6 informować o zdarzeniach plastycznych

2. Gromadzenie i archiwizowanie dokumentacji z działalności Grupy, w tym sprawozdań rocznych.

3. Reprezentowanie Grupy na zewnątrz.

4. Lider ma prawo indywidualnych rozmów z poszczególnymi członkami o zaangażowaniu w prace na rzecz grupy i ewentualnych zaległościach w opłacaniu składek.

 

VI Prawa i zobowiązania członków grupy:

1. Członek zobowiązany jest do godnego reprezentowania Grupy i obrony jej interesów.

2. Członkowie wspierają się wzajemnie w pracach twórczych, jak i w organizacji wspólnych wystaw.

3. Członek Grupy może przynależeć do innych grup plastycznych.

4. Członkowie grupy wspomagają działania Lidera grupy.

5. Członkowie grupy w miarę możliwości podejmują realizacji wyznaczonych przez Lidera grupy celów związanych z organizacja wystaw, przeglądów, plenerów.

6. Każdy członek grupy zobowiązany jest do przekazywania osobie prowadzącej stronę internetową informacji o sobie „ metryczkę" i zdjęć reprezentatywnych.

7. Każdy członek grupy ma prawo do przekazywania osobie prowadzącej stronę internetową informacji o swoich wystawach indywidualnych.

8. Każdy członek grupy ma prawo do przekazywania osobie prowadzącej Facebooka Krajcok'12 informacji o swoich wystawach indywidualnych.

9. Każdy członek zobowiązuje się do systematycznego brania udziału w wystawach zbiorowych Grupy.

10. Każdy członek ma prawo do głosowania, wyrażania sprzeciwów i wstrzymywania się od głosowania.

11. Prace każdego z członków stanowią jego własność, może o nich decydować np. poprzez przekazywanie ich na cele charytatywne, na licytacje itp.

12. Członkowie Grupy realizują działalność twórczą z własnych materiałów plastycznych. Odbywa się ona w dowolnie wybranym przez siebie miejscu.

13 Członek uczestniczący w plenerach malarskich przyjmuje warunki udziału ustalone przez organizatora.

14. Zaleca się by Prace prezentowane na wystawach nie organizowanych przez innego organizatora były opatrzone w odpowiednią metryczkę informującą o przynależności autora do Grupy Krajcok'12

15. Jeśli członek Grupy zamierza podjąć z własnej inicjatywy inne działania w jej imieniu, musi uzyskać na to zgodę Lidera.

 

VII Finanse

1 Działalność Grupy jest non profit.

2 Finanse grupy prowadzi członek grupy lub inny podmiot , któremu taką funkcję powierzono.

3 Grupa prowadzi wewnętrzną ewidencję składek i wydatków. Informację o wykorzystaniu środków składać będzie na bieżąco członek, któremu te obowiązki powierzono.

4 Wysokość wnoszonej przez członka składki miesięcznej ustala „Regulamin". Zmiany odpłatności uzależnione są od ponoszonych kosztów.

5 Grupa może pozyskiwać z zewnątrz środki finansowe i dobra materialne wyłącznie na cele statutowe.

6. Miesięczne składki przeznaczone są na :

6.1 Ewentualne odpłatne korzystanie z pomieszczenia ChCK - według stawki ustalonej przez ChCK.

6.2 Zakup materiałów plastycznych na cele ogólne Grupy.

6.3 Zakup materiałów biurowych na prowadzenie dokumentacji z działalności Grupy.

6.4 Wykonywanie odbitek fotograficznych.

6.5 Obsługę strony internetowej Grupy i Facebooka.

6.6 Organizację wystaw zbiorowych własnych Grupy (transport, poczęstunek na stół wernisażowy, druki zaproszeń i plakatów).

7. W uzasadnionych przypadkach przeprowadzona może być zbiórka na realizację konkretnego, ustalonego na zebraniu lub wyniku głosowania wydatku np.

7.1 Pokrywanie uzasadnionych kosztów reprezentacyjnych uczestnictwa członków Grupy w wystawach zbiorowych organizowanych przez inne podmioty.

7.2 Pokrywanie kosztów wynikających zw współpracy z innymi grupami plastycznymi.

7.3 Organizację plenerów plastycznych, spotkań integracyjnych.

7.4 Angażowanie artystów-plastyków do udzielania instruktażu w celu doskonalenia warsztatu twórczego członków Grupy.

 

VIII Postanowienia końcowe

1. Pozostałe kwestie nie omówione w statusie należy ująć w regulaminie Grupy lub uzgadniać zw trybie „bieżącym” na spotkaniach Grupy.

2. Statut wchodzi w życie w dniu jego zaakceptowania przez minimum 2/3 stanu liczebnego jej członków.

3. Zmiana statutu nastąpić może na zasadach przyjętych dla jego nadania.