regulamin

Regulamin przyjęty Uchwałą nr 2/2024 z27.02.2024
 

 

1 Podejmowanie postanowień/uchwał

1.1 projekty postanowień są prezentowane na spotkaniach Grupy lub przesyłane drogą elektroniczną wszystkim członkom grupy w celu zaznajomieniem się z tematem

1.2 Głosowanie odbywać może się zarówno na spotkaniu grupy jak i w formie przesyłania głosu drogą elektroniczną. O sposobie głosowania każdorazowo decyduje Lider grupy

1.3. Postanowienia/uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów 2/3 członków grupy.2 Organizacja działalności Grupy w jej siedzibie

2.1 Siedziba Grupy: Chorzowskie Centrum Kultury (ChCK), Chorzów ul. Sienkiewicza 3

2.2 ChCK, na podstawie umowy, udostępnia Grupie pomieszczenie z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej grupy oraz prowadzenie indywidualnej działalności twórczej przez członków Grupy (wykonywanie prac plastycznych)

2.3 Korzystanie z pomieszczenia następować będzie według uzgodnionego harmonogramu, nie może kolidować z działalnością innych kół twórczych i sekcji ChCK oraz imprezami masowymi

2.4 Warunki korzystania z pomieszczenia w obiekcie określa jego właściciel – ChCK; musi być zgodne z ogólnymi przepisami dotycz. obiektu użyteczności publicznej, w tym sanitarnymi i p.poż.

2.5 W lipcu i sierpniu  następuje przerwa wakacyjna, Spotkania Grupy nie są planowane

2.6 Dla zrealizowania określonego celu, mogą być organizowane Spotkania nadzwyczajne całej Grupy lub doraźne wybranych członków

 

3 Pozostałe zasady

3.1 Na skutek porozumienia ChcK umożliwia zorganizowania corocznej wystawy grupowej w miesiącu marcu. Wystawa rocznicowa ma na celu prezentację prac powstałych w ostatnim roku kalendarzowym.

3.2 Lider ma prawo wyznaczyć spośród członków grupy osoby do współpracy w celu wykonania określonego zadnia

3.3 Wystawy indywidualne (autorskie) realizowane są przez członka Grupy we własnym zakresie. O terminie wystaw i innych swoich prezentacjach członek zwyczajowo powiadamia Grupę.

Udział członków Grupy w tych zdarzeniach stanowi dla osoby wystawiającej konkretne wsparcie

3.4 Uczestnictwo członków Grupy w wystawach zbiorowych organizowanych przez Grupę jest odpowiednio wcześniej, w wyznaczonym przez Lidera – terminie zgłaszany na odpowiednim formularzu dostępnym w formie elektronicznej.

3.5 liczba prezentowanych prac, ich tematyka, forma prezentacji jest ustalana każdorazowo przez Lidera lub wyznaczonych do tego celu członków grupy

3.6 Każdy członek grupy przekazuje zdjęcia z wystaw indywidualnych odpowiednio przygotowanych do wsadu na stronę internetową. Zdjącia powinny zostać opisane oraz posiadać odpowiednie parametry wielkościowe.

 

4 Finanse

4.1 Na podstawie statusu dział VI Finanse pkt 4 ustala się składkę miesięczną

4.2 Składka miesięczna pobierana jest za 10 miesięcy w roku

4.3 Nie pobiera się składki za miesiąc lipiec i sierpień

4.4 Wniosek o podniesienie stawki opłaty miesięcznej składa Lider grup lub osoba odpowiedzialna za sprawy finansowe.

4.5 Stawka opłaty miesięcznej może ulec zmianie, co następuje na podstawie postanowienia Grupy zwykłą większością głosów.

 

5 Obieg dokumentów i informacji

5.1 Podstawowe dokumenty Grupy, korespondencja, sprawozdania z działalności artystyczno-finansowej, ewidencja przyjęć i zwolnień podlegają archiwizacji i stanowią własność Grupy;

5.2 Część dokumentów podlegać będzie dygitalizacji.

5.3 Dokumenty przechowywane są przez Lidera Grupy w formie papierowej lub zdigitalizowanej

5.4 Grupa korzysta z dostępnych środków komunikacji elektronicznej w tym komunikatory, media społeczne, poczta elektroniczne, dyski w chmurze

5.5 Grupa prowadzi:

- Kronikę ze zdjęciami fotograficznymi wystaw i zdarzeń plastycznych

- stronę internetową i Facebook, w razie potrzeby zlecając odpłatnie świadczenie tych usług  wybranemu operatorowi; stawkę ustala Grupa na Spotkaniu w wyniku głosowania jawnego

5.6 Materiały „wsadowe” przygotowuje Lider Grupy lub osoba wyznaczona.6 Postanowienia końcowe

6.1 Każdy członek Grupy podpisuje „Klauzulę informacyjną” związaną z przepisami RODO; administratorem danych osobowych jest Chorzowska Grupa Plastyczna Krajcok’12

6.2 Każdy członek Grupy wyraża zgodę na publikację wizerunku oraz swoich danych typu imię i nazwisko oraz na publikacje swoich prac autorskich

6.3 Wszelkie inne nie wymienione w statusie lub regulaminie sprawy rozstrzygane są na bieżąco przez członków grupy na zebraniu.

6.4 Wszelkie zmiany wprowadzone do regulaminu muszą zostać zaakceptowane przez 2/3 członków grupy na zebraniu członków

6.5 Regulamin wchodzi w życie w dniu jego podjęcia,